Image

Bestuurlijke structuurBuitenplaats Rhenendael

De Stichting omvat twee organen: de Raad van Entiteiten (RvE) en het Bestuur (SBRB). De Raad van Entiteiten vertegenwoordigt, als hoogste orgaan binnen de Stichting, de Eigenaren. Het Bestuur van de Stichting is het orgaan dat tot taak heeft de hieronder vermelde doelstellingen op te volgen, cq. te doen uitvoeren.

De Stichting heeft ten doel:

  1. Het beheren en onderhouden van het terrein en de gebouwen, voor zover deze  niet in eigendom zijn bij de entiteiten of eigenaren. Tot beheer en onderhoudsverplichting horen eveneens die garage-afritten van de vier appartementengebouwen, die - geheel of gedeeltelijk - in eigendom zijn bij de gezamenlijke eigenaren van elk gebouw.
  2. Het (doen) verstrekken van voorzieningen aan de bewoners, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het leveren van medische- en zorgvoorzieningen ten behoeve van de bewoners.
  3. Het beheren en onderhouden en eventueel vervangen van de inrichting van de diverse bij haar in bezit zijnde gebouwen.
  4. Het geven van toestemming ter bewoning van het complex aan aspirant-bewoners en daarmee samenhangend het (laten) toetsen van aspirant-bewoners aan de toelatingseisen, zoals vastgesteld door de het Bestuur.  

 

Toelichting
De bewoners kiezen de bestuurders van hun eigen Vereniging van Eigenaren (VvE|) binnen de 4 appartementsgebouwen of van hun Stichting voor de twee grondgebonden woning- groepen. De VvE-besturen vaardigen een lid/bewoner af naar de Raad van Entiteiten (RvE) dat uit 6 leden bestaat. De RvE is verantwoordelijk voor – en bepaalt – het beleid binnen Rhenendael.

Naast de Raad van Entiteiten staat het Bestuur van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer (SBRB). Het Bestuur SBRB is het uitvoerend orgaan dat het door de RvE vastgestelde beleid en de financiële kaders uitvoert, is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de gemeenschappelijke faciliteiten en het onderhoud van het park. Ook het verlenen van toestemming voor vestiging aan nieuwe bewoners behoort tot de SBRB bestuurstaken. Het SBRB bestuur bestaat uit een externe voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 portefeuillehouders (Beheer en Zorg &Welzijn) Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door een beheerder, een zorgconsulent en de accountant.

Onder de RvE vallen twee commissies: een kascommissie en een benoemingsadvies commissie (BAC)voor benoeming van SBRB bestuursleden:

  1. De kascommissie controleert de boeken van de SBRB en de Activiteiten Commissie Rhenendael (ACR).
  2. De BAC adviseert over benoeming van nieuwe bestuursleden voor het SBRB bestuur. Deze bestuursleden zijn uit Rhenendael afkomstige bewoners, behalve de voorzitter die – statutair bepaald – een externe persoon is.

Financiën

Het bestuur van de SBRB is belast met het in stand houden van onze mooie buitenplaats Rhenendael. De installaties, het Tapis Vert met het zwembad, de sportaccommodatie, de recreatiezaal, bibliotheek, het groen, de wegen, het moet allemaal worden onderhouden.
Dat kost geld. Ook moeten er financiële reserves gevormd worden voor toekomstige vervangingen en renovaties. Hiertoe wordt jaarlijks een SBRB begroting opgesteld en
wordt aan de hand van een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) het jaarlijkse onderhoud gepland en zo nodig bijgesteld.

Bij de jaarlijkse definitieve vaststelling van de SBRB begroting door de RvE wordt ook de maandelijkse bijdrage van alle bewoners voor deze werkzaamheden vastgesteld. Deze bijdrage is ongeveer € 175,= per maand. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling of wel bevestiging van goedkeuring van de begroting dient de RvE de begroting middels stemming in de eigen VvE-vergadering ter goedkeuring aan alle Rhenendael bewoners voor te leggen. De definitieve of wel de bevestiging van de goedkeuring wordt vastgesteld in een voor bewoners vrij toegankelijke RvE-vergadering.

De VvE's en Stichtingen (van de vier appartementsgebouwen en de 2 groepen grondgebonden woningen) hebben daarnaast hun eigen jaarlijkse onderhouds- en exploitatie kosten.
De maandelijkse bijdrage ten behoeve van het algemene onderhoud en de servicekosten van de VvE of Stichting zijn verschillend per entiteit.